Logo Web za týždeň

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Ing. Darina Kostelníková, so sídlom v: Park duklianskych obetí 195/4, 040 01 Košice-Sever. IČO: 43 656 838.

Zaoberáme sa tvorbou webových stránok.

2. Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávam?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

E-mailová adresa, ktorú ste zadali na mojom blogu webzatyzden.sk/blog, je využívaná na zasielanie tipov a noviniek z oblasti webového dizajnu a s ním súvisiaceho podnikania. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou mojej webstránky (z akej stránky ste prišli, ako dlho a aké podstránky ste prezerali atď.)

V prípade, že vaše údaje zadáte do elektronického formulára na vytvorenie webovej stárnky (na tento účel používam formuláre Google Forms), využívam ich na účely ďalšej komunikácie na účely fakturácie a na ďalšiu komunikáciu s vami v súvislosti s vašou webovou stránkou. Keďže ide o citlivé údaje, aby sme mohli vytvoriť čo najlepšiu prezentáciu o vás a vašom podnikaní, uchovávame ich s čou najväčšou zodpovednosťou.

Vaše osobné údaje uchovávam po dobu 5 rokov. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujem zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Údaje, zadané do elektronického formulára, zbieram formou služby Google Forms spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj naša e-mailová komunikácia prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://policies.google.com/privacy

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobím tak až po vašom výslovnom súhlase).

4. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na –

Všetky vaše požiadavky spracujem do 48 hodín od ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavím do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou.

5. Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere, pomocu dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijala som všetky atuálne dostupné opatrenia, aby som vaše osobné údaje ochránila a zamedzila ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

6. Kontaktné osoby

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte priamo na mňa: Darina Kostelníková, ceo@webzatyzden.sk, tel: 0903/574 515.

Tieto zásady platia s účinnosťou od 25.mája 2018.